PROIECT DE DIVIZARE PARTIALA A TOTAL SRL

 1. Informatii generale cu privire la divizarea partiala

Preambul

In baza

 1. Hotararii adunarii generale a TOTAL SRL NR 01/13.06.2019, autentificata sub nr 2327/13.06.2019 
 1. Hotararii adunarii generale a CITADEL DON SRL NR 01/13.06.2019, autentificata sub nr 2328/13.06.2019

Si cu respectarea urmatoarelor dispozitii legale:

 1. Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial Partea I nr 1066/17.11.2004 cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare “Legea 31/1990”
 2. Legii 82/1991 privind contabiltatea, republicata in Monitorul Oficial Partea I nr 454/18.06.2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr 897/2015 pentru aprobarea Normelor privind reflectarea in contabiltate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, publicat in Monitorul Oficial Partea I nr 711/22.09.2015 , numit in continuare “Ordinul nr 897/2015”
 4. Legii concurentei nr 21/1996 republicata in Monitorul Oficial Partea I nr 153/29.02.2016 cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare “ Legea 21/1996”
 5. Legii nr 227/2015 privind Codul Fiscal publicata in Monitorul Oficial Partea I nr.688/10.09.2015 cu modificarile si completarile ulterioare
 6. Ordonantei de urgent 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 926/30.12.2009 cu modificarile si completarile ulterioare
 7. Ordinului nr 2594/2008 privind aprobarea normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor , publicat in Monitorul Oficial Partea I nr 704/16.10.2008 cu mdificarile si completarile ulterioare
 8. Legii nr 26/1990 privind registrul comertului , publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 49/04.02.1998 cu modificarile si completarile ulterioare.
 1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETATILOR CARE PARTICIPA LA PROCESUL DE DIVIZARE

2.1.SOCIETATEA CARE SE DIVIZEAZA – TOTAL S.R.L. , INAINTE DE DIVIZARE:

2.1.1.      Denumire TOTAL SRL
2.1.2.      Forma juridica Societate cu raspundere limitata, persoana juridical romana
2.1.3.      Sediu social Brasov, STR. N. BALCESCU, NR.62, judetul Brasov

 

2.1.4.      Nr de ordine registrul comertului J08/1705/1991

 

2.1.5.      Cod unic de inregistrare  1098684

 

2.1.6.      Atribut fiscal RO
2.1.7.      Durata de functionare nelimitata
2.1.8.      Capital social  45.220 RON, capitalul social  constituit din  4722 parti sociale  indivizibile si nominative, în valoare de   10,00 RON (zece) fiecare,
2.1.9.Activitatea principala

 

1072 fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie

 

2.2.SOCIETATEA BENEFICIARA- CITADEL DON S.R.L.

2.1.9.      Denumire CITADEL DON S.R.L
2.1.10.  Forma juridica Societate cu raspundere limitata, persoana juridical romana
2.1.11.  Sediu social Mun. Brașov, str. Republicii, nr. 27, jud. Braşov
2.1.12.  Nr de ordine registrul comertului J8/1491/2018
2.1.13.  Cod unic de inregistrare 39542023

 

2.1.14.  Atribut fiscal
2.1.15.  Durata de functionare nelimitata
2.1.16.  Capital social 350 LEI subscris și vărsat va fi alcătuit din 35 părți indivizibile si nominative, în valoare de   10,00 RON (zece) fiecare
2.1.9.Activitatea principala

 

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 3.1. Fundamentarea si conditiile divizarii:

Prezentul  Proiect de divizare partiala este intocmit in temeiul art 250 lit.a din Legea 31/1990, privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ai a dispozitiei  Hotararii adunarii generale a asociatilor a Citadel don srl nr 01/13.06.2019.

De asemenea, au fost respectate prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora, publicata in Monitorul Oficial nr 824/2015 cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr 1802/2014 pentu aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicata in Monitorul Oficial nr 963/2014 cu modificarile si completarile ulterioare; Legii 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificarile ulterioare.

3.2. Etapele generale ale divizarii

In vederea realizarii divizarii partiale conform prevederilor Cap.II- Fuziune si Divizarea societatilor(art.238-art.251)al Titlului VI din Legea nr 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu art.236-243 din Codul Civil, urmeaza a se parcurge urmatoarele etape:

Avand in vedere faptul ca existenta acelorasi asociati si adminsitratori in ambele societati, societatea care se divizeaza a decis sa nu fie parcursa etapa intocmirii raportului administratorului, conform art 243<2 alin 1 din Legea 31/1990 si nici comunicarea informatiilor prevazute la art. 243<2 alin (4) di aceeasi lege; de asemenea dna Sucuturdean Diana si dna Selicean Otilia au decis in sensul in care nu va fi parcursa etapa examinirii proiectului de divizare si intocmirea raportului expertilor prevazute la art 243<3 alin (5) , respective alin(1)- etapele mentionate nu vor fi parcurse.

Prezentul proiect de divizare urmeaza sa fie aprobat de catre asociatii societatii care se divizeaza si, in cazul in care este aprobat se va depune la Oficiul registrul Comertului de pe langa Tribunalul Brasov, urmand sa fie publicat in Monitorul Oficial, cucel putin 30 de zile inaintea datei la care asociatii Total srl urmeza sa decida asupra divizarii, inclusive asupra actului constituitv al societatii beneficiare si a a actului modificator al societatii care se divizeaza si sa efectueze operatiunile de finalizare a divizarii conform prevederilor legale.

TOTAL SRL impreuna cu societatea Beneficiara vor initia demersurile necesare predarii- primirii efective si inregistrarii in registrele de publicitate corespunzatoare a tuturor elementelor de active conform Proiectului de Divizare si Hotararilor adunarii generale a asociatilor                                   de aprobare a divizarii partiale cu scopul ca Societatea Beneficiara sa fie inregistrata in calitate de titular al drepturilor reale cu privire la activele transferate. Sociatatea supusa divizarii nu va transfera salariatii catre Citadel don srl in urma acestei procedure. 

3.3. Fundamentarea economica

   Societatea Divizata , TOTAL SRL are ca obiect de activitate principal cod caen 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie  si obtine venituri preponderent din aceasta activitate, administrand in acelasi timp mai multe proprietati imobiliare pe care le detine in proprietate.

Asociatii celor doua societati considera ca imobilele vor putea fi in mod optim exploatate, dorindu-se obtinerea de venituri din inchirierea acestora si din activitati turistice. Din punct de vedere economic , divzare TOTAL S.R.L. se justifica prin necesitatea separarii activitatilor si operatiunilor specific domeniului principal de activitate.

In acest scop , Citadel don srl isi are ca si activitate principal conform cod caen 6820 – – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.  Divizarea partiala urmareste rationalizarea cheltuielilor specific , precum si rentabilizarea activitatilor ce se separa,

In urma divizarii partiale, fiecare societate participanta isi va alege propria strategie de organizare si desfasurare a activitatii, precum si de administrare a activelor ce le sunt alocate prin protocolul de divizare. Toate acestea constituie ratiuni economice, comerciale si financiare semnificative pentru care s-a decis divizarea partiala in cursul anului 2019.

4.Conditiile divizarii partiale                                                                                                                               

Divizarea va avea loc in conformitate cu prevederile art .238 alin 2 din Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, prin despindrea unei parti din patrimoniul TOTAL S.R.L. si transmiterea acestuia catre o societate commerciala CITADEL DON S.R.L., cu urmatoarele caracteristici:

Nr crt. DENUMIRE CAPITAL SOCIAL NUMAR PARTI SOCIALE VALOAR PARTE SOCIALA
1. TOTAL S.R.L. – nedivizata 45.220 LEI 4522 10 LEI
2. TOTAL S.R.L.- divizata 45.220 LEI 4522 10 LEI
3. CITADEL DON  S.R.L. 350 LEI 35 10 LEI

Pentru divizare partiala propusa, din toatalul activului net al TOTAL S.R.L. detinut la 31.12.2018, se va desprinde un active net in valoare de 393.702 LEI

Capitalul social a societatii beneficaire, Citadel don s.r.l. este de 350 lei subscris si varsat din care :350 lei varsat numerar in conditiile legii, respectandu-se in acest fel prevederile art 9 din Legea 31/1990.

AGEA a TOTAL S.R.L. SOICETATE CARE SE DIVIDE , cat si AGEA a CITADEL DON SRL vor aproba divizarea si transmiterea unei parti din patrimoniu , respectiv preluare unei parti din patrimoniu in conditiile legii.

Ca efect al divizarii, TOTAL SRL isi va continua existent cu acelasi capital social, adica 45.220 lei, cu un numar de 4522 parti sociale si o valoare  a fiecarei parti socaile de 10 lei, avand ca asociati SELICEAN OTILIA si SUCUTURDEAN DIANA, iar CITADEL DON SRL are capital social de 350 lei, cu un  numar de 35 parti sociale si o valoare nominala de 10 lei/parte sociala, avand aceiasi asociati, respectiv SELICEAN OTILIA si SUCUTURDEAN DIANA.

Aspecte legate de prima de divizare:- nu este cazul

Reflectarea elementelor patrimoniale in contabilitatea TOTAL SRL , care s-a divizat, a transmiterii elementelor de active, datorii si capitaluri proprii, ca urmare a divizarii, se regasesc in raportul asupra divizarii TOTAL SRL intocmit de organele de conducere.

Odata cu bilantul contabil de divizare, societatea care se divizeaza va transmite societaiii beneficiare valorile fiscal ale elementelor de activ si pasiv repartizate prin divizare acestora, impreuna cu evidentele fiscal aferente.

Predarea –  primirea patrimoniului se va face prin protocoale de predare- primire, dupa indeplinirea procedurilor de inregistrare si publicitate prevazute le Legea 31/1990.

La impartirea patrimoniului se va tine cont si de modificarile patrimoniale cuprinse intre data situatiilor financiare de divizare si data protocoalelor de predare- primire.

Odata cu transmiterea acitvelor si pasivelor identificte in protocoalele de predare-primire catre societatea beneficiara, se vor transfera si toate obligatiile de orice natura (actuale sau potentiale) , avand temei contractual sau delictual, care pot fi asociate activelor si pasivelor transferare, precum si orice litigii(actuale sau potentiale)care pot fi asociate cu activele si pasivele transferate.

Activele si pasivele transferate in cadrul divizarii vor fi considerate ca apartinand noii societati beneficiare din punct de vedere contabil, la momentul realizarii  divizarii, respective la momentul pronuntarii favorabile a sectiei comerciale a tribunalului in circumscriptia caruia se afla TOTAL SRL.

ARGUMENTELE DIVIZARII

 • Crearea de societati de dimensiuni mai mici, usor de coordonat , mai receptive la reactia pietei si mai usor de eficientizat economic
 • Se pot identifica mai usor acele parti din societatile nerentabile si se poate actiona pentru eficientizarea acestora prin :
 • Managementul mai performant datorita complexitatii sarcinilor
 • Distanta ierarhica mai mica
 • Comunicarea imbunatatita
 • Sentiment de apartenente crescuta
 • Mai buna cunoastere la nivelul intregii colectivitati a cerintelor clientilor si a faptului ca societatea depinde de acestia
 • Creste interesul personalului pentru eficienta economica a activitatii sale
 • Se dezvolta fenomenul benefic de concurenta
 • Specializarea activitatii cu consecinte positive in cresterea productivitatii muncii
 • Creearea de noi locuri de munca
 1. Data de la care partile sociale dau detinatorului dreptul de a participa la beneficii si orice conditii speciale care afecteaza acest drept:

Divizarea va produce efecte de la data inregistrarii hotararii ultimei adunari generale care a  probat operatiunea, cu exceptia cazului in care, prin acordul partilor, se stipuleaza ca operatiunea va avea efect la o alta data, care nu poate fi insa ulterioara incheierii exercitiului financiar curenta al societatii beneficiare, nici anterioara incheierii ultimului exercitiu financiar al societati care isi transfera patrimoniul, conform art 249 lit b din legea 31/1990

Nu exista conditii speciale care sa afecteze aceste drepturi.

 1. 6. Rata de schimb a partilor sociale si cuantumul eventualelor plati numerar

Nu este cazul deoarece nu s-au transmis parti sociale de la o societate la alta.

 1. Cuantumul primei de divizare

Nu s-a  calculat prima de divizare 

 1. Nu exista drepturi special in urma divizarii 
 1. Nu exista avantaje special in urma divizarii la nici o societate 
 1. Data situatiilor financiare este 31.12.2018 , folosita pentru a stabili conditiile divizarii si implicarea acestora. 
 1. Evaluarea elementelor

Evaluarea elementelor de active, datorii si capitaluri proprii al socieatatii care urmeaza a fi divizata , s-a facut conform obligatiilor impuse de OMF nr 897/2015 care reglementeaza operatiunile contabile ce se efectueaza cu ocazia divizarii si ale art 7-9 din Legea nr 82/1991 al valoarea contablia a acestora, find reflectata in situatiile finaciare intocmite la 31.12.2018 si se regasesc si in raportul consiliului de administratie asupra proiectului de divizare al TOTAL srl  iar modul de impartire pentru active, datorii si capitaluri proprii s-a facut pe criteriul proportionalitatii, prezentandu-se astfel:

TOTAL S.R.L.

 1. Situatia patrimoniala inainte de divizare
Simbol cont Denumire cont Sold final
Debit Credit
101 Capital social 0.00 45,220.00
1012 Capital subscris varsat 0.00 45,220.00
105 Rezerve din reevaluare 0.00 113,997.36
106 Rezerve 0.00 148,076.08
1061 Rezerve legale 0.00 9,044.00
1068 Alte rezerve 0.00 139,032.08
1068.01 Rezerve din profit 0.00 139,032.08
121 Profit si pierdere 0.00 67,352.22
151 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 0.00 49,764.75
1512 Provizioane pentru garantii acordate clientilor 0.00 49,764.75
167 Alte imprumuturi si datorii asimilate 0.00 529,540.15
167.03 Contract leasing 169476 0.00 13,275.15
167.04 Contract leasing 20900/2016 0.00 516,265.00
211 Terenuri si amenajari de terenuri 661,679.19 0.00
2111 Terenuri 661,679.19 0.00
212 Constructii 930,814.21 0.00
213 Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale si plant 669,054.16 0.00
2131 Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.) 377,342.92 0.00
2132 Aparate si instalatii de masura, contr si reglare 15,400.18 0.00
2133 Mijloace de transport 276,311.06 0.00
214 Mobilier, ap.birotica, echipam. de protectie 41,723.74 0.00
267 Creante imobilizate 1,879.75 0.00
2678 Alte creante imobilizate 1,879.75 0.00
2678.01 Garantii RENEL,apa,gaz 1,879.75 0.00
281 Amortizari privind imobilizari corporale 0.00 767,515.26
2812 Amortiz.constructiilor 0.00 101,907.83
2813 Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.si plant. 0.00 624,274.79
28131 Amortizarea instalatii 0.00 346,741.23
28132 Amortizare masini si utilaje 0.00 15,400.18
28133 Amortizare mijloace de transport 0.00 262,133.38
2814 Amortizarea altor imobilizari corporale 0.00 41,332.64
301 Materii prime 36,423.57 0.00
301.02 Materii prime ptr productie 36,423.57 0.00
371 Marfuri 43,714.21 0.00
371.01 Marfuri Magazin 1 18,035.10 0.00
371.03 Marfuri Magazin 1- 9% 25,679.11 0.00
378 Diferente de pret la marfuri 0.00 19,096.17
378.01 Diferente de pret Marfuri  Magazin 1 0.00 9,241.08
378.03 Diferente de pret Marfuri Mag 1- 9% 0.00 9,855.09
381 Ambalaje 1,263.38 0.00
401 Furnizori 0.00 110,432.45
404 Furnizori de imobilizari 0.00 0.00
409 Furnizori- debitori 7,528.84 0.00
4091 Furnizori – debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc 7,528.84 0.00
4092 Furnizori -debitori pt.prestari serv.si exec.lucr. 0.00 0.00
411 Clienti 8,136.13 0.00
4111 Clienti 8,136.13 0.00
419 Clienti – creditori 0.00 2,293.58
421 Personal – remuneratii datorate 0.00 61,530.00
425 Avansuri acordate personalului 0.00 378.00
431 Asigurari sociale 25,718.00 0.00
4312 Contributia a-jat la asigurarile sociale 0.00 25,204.00
4314 Contributia a-jat pentru asigurarile sociale de sanatate 0.00 9,863.00
4316 Fond concedii medicale 0.75% FNUASS 55.00 0.00
4316.01 Concedii medicale de recuperat 55.00 0.00
4317 F.A.S. 10% angajat 60,730.00 0.00
436 Contributie asiguratorie pentru munca 0.00 2,219.00
442 Taxa pe valoare adaugata 0.00 13,333.69
4423 TVA de plata 0.00 8,665.00
4428 TVA neexigibila 0.00 4,668.69
4428.01 TVA neexigibila Marfuri  Magazin 1 0.00 2,859.47
4428.03 TVA neexigibila Marfuri Mag 1- 9% 0.00 2,117.01
4428.52 TVA neexigibila FURNIZORI 307.79 0.00
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 0.00 7,166.00
446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 0.00 8,650.00
446.01 Impozit dividende 0.00 8,650.00
446.01.01 Impozit dividende PF 0.00 8,650.00
457 Dividende de plata 0.00 330,522.00
457.01 Dividende de ridicat persoane fizice Otilia 0.00 199,377.00
457.02 Dividende de ridicat persoane fizice Diana 0.00 131,145.00
461 Debitori diversi 3,162.40 0.00
461.01 Tichete masa de incasat 3,162.40 0.00
462 Creditori diversi 0.00 5,100.00
462.01 Creditor numele……………. 0.00 5,100.00
472 Venituri inregistrate in avans 0.00 263,192.71
473 Decontari din operatii in curs de clarificare 0.00 2.02
473.01 Diferente rotunjiri 0.00 2.02
512 Conturi curente la banci 65,998.37 0.00
5121 Conturi la banci in lei 50,407.98 0.00
5121.01 Piraeus – Lei RO15 5,100.07 0.00
5121.02 B.Transilv RO60 26,048.61 0.00
5121.04 Raiffeisen – Lei RO42 19,259.30 0.00
5121.05 B.Transilv RO87 0.00 0.00
5124 Conturi la banci in devize 794.30 0.00
5124.02 B.Transilv RO18 794.30 0.00
5125 Sume in curs de decontare 14,796.09 0.00
5125.02 Alte sume in curs de decontare 14,796.09 0.00
5125.02.01 POS Raiffeisen 0.00 9.94
5125.02.02 POS Piraeus 14,806.03 0.00
531 Casa 42,204.09 0.00
5311 Casa in lei 42,204.09 0.00
532 Alte valori 6,081.40 0.00
5328 Alte valori 6,081.40 0.00
TOTAL 2,580,756.23 2,580,756.23

Capitalul social subscrtis si varsat al CITADELL DON SRL este de 350 LEI subscris și vărsat va fi alcătuit din 35 părți indivizibile si nominative, în valoare de   10,00 RON (zece) fiecare.

CITADEL DON S.R.L.

Situatia patrimoniala inainte de divizare

Simbol cont Denumire cont Sold final
Debit Credit
101 Capital social 0.00 350.00
1012 Capital subscris varsat 0.00 350.00
512 Conturi curente la banci 350.00 0.00
5121 Conturi la banci in lei 350.00 0.00
5121.01 Piraeus – Lei RO15 350.00 0.00
TOTAL 350.00 350.00

Descrierea si repartizarea exacta a activelor si pasivelor  ce urmeaza a fi transferate de la TOTAL SRL la CITADEL DON SRL:

urmeaza: 

 1. TEREN de 9075 m.p. , PARAUL RECE, VALEA RASNOAVEI, FN, CARTE FUNCIARA NR. 9939 a loc. Rasnov, NR. TOP 7512/3/2
 • valoare de intrare: 211.400 lei
 • valoare contabila:211.400 lei
 1. SPATIU IMOBILIAR M+E1+E2, CARTE FUNCIARA a loc. BRASOV,NR. TOP/CAD – 53054 / 6402,6545/1/1/1)/16 10826-C1-U17- SPATIU COMERCIAL, BIROURI
 • valoare de intrare:113.600 lei
 • valoare contabila:90.509,61 lei
 1. TEREN 56.65 MP, -1,77 DIN 3201 MP- CF BRASOV, TOP/CAD 124910/(6402,6545/1/1)10826
 • valoare de intrare:68.662 lei
 • valoare contabila:68.662 lei

Repartizarea sumelor din rezerva, reevaluri si amortizare a fost stabilita de Consliul de Administratie pe baza datelor din evidenta contabila, si in urma evaluarii activelor , datoriilor si calpitalurilor propria ale societatii divizate.

In urma evaluarii patrimoniului beneficiarei au rezultat urmatoarele:

Simbol
cont
Denumire
cont
Sold final
Debit Credit
101 Capital social 0.00 350.00
1012 Capital subscris varsat 0.00 350.00
105 Rezerve din reevaluare 0.00 113,997.36
106 Rezerve 0.00 120,000.00
1061 Rezerve legale 0.00 0.00
1068 Alte rezerve 0.00 120,000.00
1068.01 Rezerve din profit 0.00 120,000.00
211 Terenuri si amenajari de terenuri 280062.00 0.00
2111 Terenuri 280062.00 0.00
212 Constructii 113600.00 0.00
2678.01 Garantii RENEL,apa,gaz 0.00 0.00
281 Amortizari privind imobilizari corporale 0.00 23,090.39
2812 Amortiz.constructiilor 0.00 23,090.39
472 Venituri inregistrate in avans 0.00 136,574.25
512 Conturi curente la banci 350.00 0.00
5121 Conturi la banci in lei 350.00 0.00
5121.01 Piraeus – Lei RO15 350.00 0.00
       
TOTAL   394,012.00 394,012.00

PATRIMONIU BENEFICIARE CITADEL DON SRL:

 TEREN de 9075 m.p. , PARAUL RECE, VALEA RASNOAVEI, FN, CARTE FUNCIARA NR. 9939 a loc. Rasnov, NR. TOP 7512/3/2

 • valoare de intrare: 211.400 lei
 • valoare contabila:211.400 lei 
 1. SPATIU IMOBILIAR M+E1+E2, CARTE FUNCIARA a loc. BRASOV,NR. TOP/CAD – 53054 / 6402,6545/1/1/1)/16 10826-C1-U17- SPATIU COMERCIAL, BIROURI
 • valoare de intrare:113.600 lei
 • valoare contabila:90.509,61 lei
 1. TEREN 56.65 MP, -1,77 DIN 3201 MP- CF BRASOV, TOP/CAD 124910/(6402,6545/1/1)10826
 • valoare de intrare:68.662 lei
 • valoare contabila:68.662 lei

TOTAL S.R.L.

Situatia patrimoniala dupa divizare

Simbol cont Denumire cont Sold final  
Debit Credit
101 Capital social 0.00 45,220.00
1012 Capital subscris varsat 0.00 45,220.00
106 Rezerve 0.00 28,076.08
1061 Rezerve legale 0.00 9,044.00
1068 Alte rezerve 0.00 19,032.08
1068.01 Rezerve din profit 0.00 19,032.08
121 Profit si pierdere 0.00 67,352.22
151 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 0.00 49,764.75
1512 Provizioane pentru garantii acordate clientilor 0.00 49,764.75
167 Alte imprumuturi si datorii asimilate 0.00 529,540.15
167.03 Contract leasing 169476 0.00 13,275.15
167.04 Contract leasing 20900/2016 0.00 516,265.00
211 Terenuri si amenajari de terenuri 381,617.19 0.00
2111 Terenuri 381,617.19 0.00
212 Constructii 817,214.21 0.00
213 Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale si plant 669,054.16 0.00
2131 Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.) 377,342.92 0.00
2132 Aparate si instalatii de masura, contr si reglare 15,400.18 0.00
2133 Mijloace de transport 276,311.06 0.00
214 Mobilier, ap.birotica, echipam. de protectie 41,723.74 0.00
267 Creante imobilizate 1,879.75 0.00
2678 Alte creante imobilizate 1,879.75 0.00
2678.01 Garantii RENEL,apa,gaz 1,879.75 0.00
281 Amortizari privind imobilizari corporale 0.00 744,424.87
2812 Amortiz.constructiilor 0.00 78,817.44
2813 Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.si plant. 0.00 624,274.79
28131 Amortizarea instalatii 0.00 346,741.23
28132 Amortizare masini si utilaje 0.00 15,400.18
28133 Amortizare mijloace de transport 0.00 262,133.38
2814 Amortizarea altor imobilizari corporale 0.00 41,332.64
301 Materii prime 36,423.57 0.00
301.02 Materii prime ptr productie 36,423.57 0.00
371 Marfuri 43,714.21 0.00
371.01 Marfuri Magazin 1 18,035.10 0.00
371.03 Marfuri Magazin 1- 9% 25,679.11 0.00
378 Diferente de pret la marfuri 0.00 19,096.17
378.01 Diferente de pret Marfuri  Magazin 1 0.00 9,241.08
378.03 Diferente de pret Marfuri Mag 1- 9% 0.00 9,855.09
381 Ambalaje 1,263.38 0.00
401 Furnizori 0.00 110,432.45
404 Furnizori de imobilizari 0.00 0.00
409 Furnizori- debitori 7,528.84 0.00
4091 Furnizori – debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc 7,528.84 0.00
4092 Furnizori -debitori pt.prestari serv.si exec.lucr. 0.00 0.00
411 Clienti 8,136.13 0.00
4111 Clienti 8,136.13 0.00
419 Clienti – creditori 0.00 2,293.58
421 Personal – remuneratii datorate 0.00 61,530.00
425 Avansuri acordate personalului 0.00 378.00
431 Asigurari sociale 25,718.00 0.00
4312 Contributia a-jat la asigurarile sociale 0.00 25,204.00
4314 Contributia a-jat pentru asigurarile sociale de sanatate 0.00 9,863.00
4316 Fond concedii medicale 0.75% FNUASS 55.00 0.00
4316.01 Concedii medicale de recuperat 55.00 0.00
4317 F.A.S. 10% angajat 60,730.00 0.00
436 Contributie asiguratorie pentru munca 0.00 2,219.00
442 Taxa pe valoare adaugata 0.00 13,333.69
4423 TVA de plata 0.00 8,665.00
4428 TVA neexigibila 0.00 4,668.69
4428.01 TVA neexigibila Marfuri  Magazin 1 0.00 2,859.47
4428.03 TVA neexigibila Marfuri Mag 1- 9% 0.00 2,117.01
4428.52 TVA neexigibila FURNIZORI 307.79 0.00
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 0.00 7,166.00
446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 0.00 8,650.00
446.01 Impozit dividende 0.00 8,650.00
446.01.01 Impozit dividende PF 0.00 8,650.00
457 Dividende de plata 0.00 330,522.00
457.01 Dividende de ridicat persoane fizice Otilia 0.00 199,377.00
457.02 Dividende de ridicat persoane fizice Diana 0.00 131,145.00
461 Debitori diversi 3,162.40 0.00
461.01 Tichete masa de incasat 3,162.40 0.00
462 Creditori diversi 0.00 5,100.00
462.01 Creditor numele……………. 0.00 5,100.00
472 Venituri inregistrate in avans 0.00 126,618.46
473 Decontari din operatii in curs de clarificare 0.00 2.02
473.01 Diferente rotunjiri 0.00 2.02
512 Conturi curente la banci 65,998.37 0.00
5121 Conturi la banci in lei 50,407.98 0.00
5121.01 Piraeus – Lei RO15 5,100.07 0.00
5121.02 B.Transilv RO60 26,048.61 0.00
5121.04 Raiffeisen – Lei RO42 19,259.30 0.00
5124 Conturi la banci in devize 794.30 0.00
5124.02 B.Transilv RO18 794.30 0.00
5125 Sume in curs de decontare 14,796.09 0.00
5125.02 Alte sume in curs de decontare 14,796.09 0.00
5125.02.01 POS Raiffeisen 0.00 9.94
5125.02.02 POS Piraeus 14,806.03 0.00
531 Casa 42,204.09 0.00
5311 Casa in lei 42,204.09 0.00
532 Alte valori 6,081.40 0.00
5328 Alte valori 6,081.40 0.00
TOTAL 2,187,094.23 2,187,094.23

In urma divizarii si evaluarii patrimoniului societatii beneficiare si a hotararii Consiliului de administratie a rezultat pentru TOTAL  srl dupa divizare un activ net de 1.383.528 LEI., corespunzator unui patrimoniu de 2.151.718 LEI si pentru CITADEL DON SRL  un activ net de 372.922 LEI., corespunzator unui patrimoniu de 396.012 LEI ., fiind incheiat un protocol de predare primire a activelor ce vor fi preluate de catre noua societate  dupa inregistrarea la Registrul comertului.

Protocolul de predare primire va cuprinde:

-datele de identificare ale societatii participante la divizare

-setul de documente care permit desfasurarea procesului de divizare

-elementele de activ si pasiv pe care CITADELDON SRL le va prelua de la TOTAL SRL.

Dupa aprobarea divizarii si inregistrarea la Oficiul Registrul comertului de pe langa Tribunalul Brasov,in baza protocolului  se va intocmi un proces- verbal de predare primire efectiva a tuturor valorilor insctrise in acest protocol  si care face obiectul acestei divizari.

Prezentare generala a CITADEL DON SRL dupa preluarea patrimoniului in urma aprobarii divizarii:

SOCIETATEA BENEFICIARA- CITADEL DON S.R.L.DUPA DIVIZARE

2.1.17.  Denumire CITADEL DON S.R.L
2.1.18.  Forma juridica Societate cu raspundere limitata, persoana juridical romana
2.1.19.  Sediu social Mun. Brașov, str. Republicii, nr. 27, jud. Braşov
2.1.20.  Nr de ordine registrul comertului J8/1491/2018
2.1.21.  Cod unic de inregistrare 39542023

 

2.1.22.  Atribut fiscal
2.1.23.  Durata de functionare nelimitata
2.1.24.  Capital social 350 LEI subscris și vărsat va fi alcătuit din 35 părți indivizibile si nominative, în valoare de   10,00 RON (zece) fiecare

Prezentare generala a TOTAL SRL care isi continua activitatea in urma aprobarii divizarii:

TOTAL S.R.L. , DUPA DIVIZARE:

2.1.25.  Denumire TOTAL SRL
2.1.26.  Forma juridica Societate cu raspundere limitata, persoana juridical romana
2.1.27.  Sediu social Brasov, STR. N. BALCESCU, NR.62, judetul Brasov

 

2.1.28.  Nr de ordine registrul comertului J08/1705/1991

 

2.1.29.  Cod unic de inregistrare  1098684

 

2.1.30.  Atribut fiscal RO
2.1.31.  Durata de functionare nelimitata
2.1.32.  Capital social  45.220 RON, capitalul social  constituit din  4522 parti sociale  indivizibile si nominative, în valoare de   10,00 RON (zece) fiecare,
2.1.9.Activitatea principala

 

1072 fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie

SOCIETATI PARTICIPANTE LA DIVIZARE :

CITADEL DON SRL

 

SELICEAN OTILIA

 

SUCUTURDEAN DIANA

 

 TOTAL SRL

 

 SELICEAN OTILIA

 SUCUTURDEAN DIANA                                             13.06.2019

 

 ANEXA

 

Subsemnata  SELICEAN OTILIA

, declar ca documentul – PROIECT DE FUZIUNE, contine 22016 semne (caractere fara spatii) si  24.903(caractere cu spatii)     inscris in contorul de cuvinte de mai jos.

 

Semnatura: 

 

 

SELICEAN OTILIA…………………………………